Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΘΡΗΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΤΡΟΠΗι ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἄκουε οὐρανέ καί ἐνωτίζου γῆ
«Ἔγνω βοῦς τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· Ἰσραήλ δέ με οὐκ ἔγνω καί ὁ λαός με οὐ συνῆκεν...» (Ἡσ. α΄  2-3).
   Εἶναι ἀλήθεια. Δέν εἶναι ὑπερβολή. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα, σέ παγκόσμια κλίμακα, ξεφύγαμε ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Χάσαμε τήν ἀνθρωπιά μας. Στήν καθημερινή πρᾶξι διαπιστώνουμε ὅτι ἀνατρέπουμε τήν ἱεραρχία τῶν Ἀξιῶν. Ἀπολυτοποιοῦμε τό σχετικό καί σχετικοποιοῦμε τό Ἀπόλυτον. «Ἀνταλλάξαμε τό ἔνδοξον μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, πού δέν ἔχει καμμιά σχέσι μέ τή φθορά, μέ ὑλικά ἀγάλματα, πού ἔχουν τήν εἰκόνα φθαρτοῦ ἀνθρώπου καί πετεινῶν καί τετραπόδων καί ἑρπετῶν. Ἀντικαταστήσαμε τόν ἀληθινόν Θεόν, μέ τούς ψευδεῖς θεούς τῶν εἰδώλων καί σεβόμαστε καί λατρεύουμε τήν κτίσιν, ἀντί νά λατρεύωμε τόν Κτίσαντα (πρβλ. Ρωμ. α΄ 23-25).   Παρ’ ὅλες τίς προσκλήσεις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, παρ’ ὅλες τίς πληγές, πού μᾶς πλήττουν ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἐμεῖς συνεχίζουμε τή λατρεία τῶν θεῶν, πού φτιάξαμε μέ τά χέρια μας. Συνεχίζουμε νά λατρεύουμε τά δαιμόνια καί τά εἴδωλα τά χρυσᾶ καί τά ἀργυρά καί τά χάλκινα καί τά λίθινα καί τά ξύλινα, πού δέν ἔχουν τή δύναμι οὔτε νά βλέπουν, οὔτε νά ἀκούουν, οὔτε νά περιπατοῦν, ἀλλά εἶναι  ἄψυχα, ἀναίσθητα καί νεκρά. Δυστυχῶς δέν μετανοοῦμε καί δέν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τούς φόνους μας, οὔτε ἀπό τίς μαγεῖες μας, οὔτε ἀπό τήν πορνεία μας , οὔτε ἀπό τίς κλοπές μας. Παραμένουμε εἰδωλολάτρες (πρβλ.Ἀποκ. θ΄ 20-21).             
    Μέ πικρία, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτή ἡ ἀνατροπή τῆς ἱεραρχίας τῶν Ἀξιῶν, ὁ Μηδενισμός, ἡ ἀπαξίωσι τῶν Ἀξιῶν, ἔφθασε, δυστυχῶς, καί στήν κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ, τήν Πατρίδα τῶν πατρίδων, τήν Πατρίδα μας, τήν ἔνδοξη Ἑλλάδα.


   Μιά χοῦφτα λαμόγια, ἄθεοι, ὑλιστές, ἀπόγονοι τοῦ Ἐφιάλτη καί τοῦ Πήλιο-Γούση, σέ συνεργασία μέ τά λαμόγια «τῆς Παγκοσμιοποίησης» καί τίς δόλιες Δυνάμεις τοῦ Σκότους, προσπαθοῦν, μέ βλακώδη νομοθετήματα καί μέ κάθε τρόπο, νά ξεθεμελιώσουν τά ὅσια καί τά ἱερά μας, τά ἤθη, τά ἔθιμα, καί τίς ἑλληνορθόδοξες Παραδόσεις τοῦ Γένους μας. Προσπαθοῦν νά ἀφανίσουν ὅ,τι πιό ἱερό καί πιό πολύτιμο ἔχουμε, τόν Ἐλληνικό Πολιτισμό καί τήν Ὀρθοδοξία.
       «Ἀπό ποῦ νά ἀρχίσω νά θρηνῶ τοῦ ἀθλίου
         βίου μας  τίς ἀνόσιες  πράξεις;
        Ποιά ἀπαρχή νά τοποθετήσω
        Χριστέ μου, στήν τωρινή μου θρηνῳδία;»

  Ὁ λόγος τοῦ Προφήτου Ἡσαῒου περιγράφει ἀκριβῶς τήν κατάντια μας.  Πραγματικά ξεφύγαμε ἀπό τήν Ὀρθοδοξία τῆς ζωῆς καί καταντήσαμε χειρότεροι ἀπό τά βόδια καί τά γαϊδούρια. Διότι τά βόδια καί τά γαϊδούρια ἀναγνωρίζουν καί εὐγνωμονοῦν τόν  ἰδιοκτήτη τους, τόν Κύριό τους, αὐτόν πού τά τρέφει καί τά ποτίζει, ἐνῶ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, πού τόσο πολύ εὐεργετήθηκε καί εὐεργετεῖται ἀπό τόν Κύριο, δέν ἀναγνωρίζει τόν Εὐεργέτη του. Εἶναι ἀχάριστος καί ἀγνώμων. ’Αρνεῖται τό Θεό καί λατρεύει τό Βόρβορο. Λατρεύει τό Διάβολο, τόν Μαμωνᾶ, τό Χρῆμα.
  Κάποτε ὁ ἱερός Χρυσόστομος ρώτησε τό Ἐκκλησίασμα:
«Ἐάν μᾶς ἐρωτήσῃ ἕνας εἰδωλολάτρης, «Τί κάνει ὁ
Χριστιανισμός τούς ἀνθρώπους; Τί θά τοῦ ἀπαντήσουμε;
Ἀσφαλῶς θά τοῦ ἀπαντήσουμε ὅτι ὁ Χριστιανισμός κάνει τούς ἀνθρώπους  Ἀγγέλους. Ἐάν ὅμως μᾶς πῇ νά τοῦ δείξουμε μερικούς Ἀγγέλους, δέν θά ἔχουμε νά τοῦ δείξουμε μηδέ ὄνους», οὔτε γαϊδούρια.

    Καλόν εἶναι νά κάνουμε σωστή διάγνωσι τῆς ἀρρώστιας  μας, γιά νά μπορέσουμε νά τή θεραπεύσουμε. Καλόν εἶναι
νά συναισθανθοῦμε τήν ἁμαρτωλότητά μας καί,  μετανοημένοι εἰλικρινά καί ἔμπρακτα, νά ἐπιστρέψουμε στό Θεό, ὡς οὐρανοπολίτες. Νά ἀναγνωρίσουμε τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καί, μέ δάκρυα εὐγνωμοσύνης στό Λυτρωτή, νά Τόν ὑμνοῦμε λόγῳ καί ἔργῳ. Νά ἀποτινάξουμε ἀπό τήν ψυχή μας τή λάσπη. Καί ὑπάρχει, δυστυχῶς, πολύ λάσπη, πολύ σαπίλα...
    Εἶναι γεγονός  ὅτι καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα προσπαθοῦν οἱ ἀντίχριστοι νά ξεριζώσουν, ἀπό τήν ψυχή μας καί ἀπό τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας, τόν Χριστόν, νά ἀλλοιώσουν τήν ἐθνική μας συνείδησι. Δολίως ἐργάζονται νά σβήσουν ἀπό τίς ψυχές τῶν Νέων τήν Ἐλληνική μας ταυτότητα. Νά φέρουν σύγχυσι. Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τά πολύτιμα χαρακτηριστικά τῆς Φυλῆς μας. Προσπαθοῦν νά μᾶς κατεδαφίσουν, νά μᾶς ἐξαφανίσουν. Εἷναι δέ ἀξιοθρήνητη ἡ ἀδιαφορία πολλῶν...
  Εἷναι καιρός νά ξυπνήσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά καί νά φυλάξουμε, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τίς ἀρετές πού κληρονομήσαμε ἀπό τούς ἐνδόξους προγόνους μας. Νά φυλάξουμε  τίς Ἁξίες, τά Ἰδανικά καί τίς Παραδόσεις τῆς Ρωμιοσύνης. Μέ αὐτές τίς Ἀξίες καί τά Ἰδανικά διατηρηθήκαμε στή ζωή καί ἐθριαμβεύσαμε. Μέ αὐτές τίς ἀξίες καί τά Ἰδανικά ἐθρέψαμε τήν ἀνθρωπότητα.
Δέν ἔχουμε τά πάθη τῆς προγονολατρίας καί τῆς προγονολαγνείας. Σεβόμαστε ὅμως τούς προγόνους μας καί προσπαθοῦμε οἱ Νεοέλληνες ὄχι ἁπλῶς νά τούς μοιάσουμε, ἀλλά καί νά τούς ξεπεράσουμε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.  Καί αὐτό
τό ἔχουμε τρανώτατα ἀποδείξει καθ’ ὅλην τήν μακραίωνα ἔνδοξη Ἱστορία μας.
   Κατά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821  οἱ Νεοέλληνες βασίσθηκαν στή μοναξιά τους καί ἐθριάμβευσαν, χάρις εἰς  τήν Πίστι τους  στό Θεό καί τήν ἀγάπη τους  πρός τήν Πατρίδα, τήν αἰώνια Ἑλλάδα.


     Ἔδειξαν στόν κόσμο, ἀκόμη  μιά φορά, Πῶς μάχονται οἱ Νεοέλληνες, γιά τήν  Ἐλευθερία καί  τή Δικαιοσύνη , ἀλλά
καί τί σημαίνει:
Ἐλληνική Λεβεντιά  καί Ἑλληνική Ἀρχοντιά.
   Ἀλλά καί πρόσφατα στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πού οἱ ἠλίθιοι, Μουσολίνι καί Χίτλερ, ἐξαπέλυσαν, καί αἱματοκύλισαν τόν κόσμο   καί πάλιν ἐθριάμβευσε ἡ λεβεντιά τῶν νέων Ἑλλήνων. Καί πάλιν οἱ Νεοέλληνες, ἀντάξιοι τῶν ἐνδόξων προγόνων τους, ἐπολέμησαν
            «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστι τήν Ἁγία
              καί γιά τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν»
καί δίδαξαν τόν κόσμον τίς Ἀξίες καί τά Ἰδανικά τῆς Ρωμιοσύνης.
    Αὐτές οἱ Ἀξίες καί τά Ἰδανικά εἶναι, ἀνεξίτηλα, χαραγμένα
στίς ψυχές τῶν Νεοελλήνων καί καμμιά ἀπολύτως δύναμις δέν θά μπορέσῃ ποτέ νά τά ἐξαλείψῃ. Κάτω ἀπό τή Γαλανόλευκη, κάτω ἀπό τό ἱερό αὐτό Σύμβολον τοῦἜθνους, ἄς δώσουμε τή μάχη. «Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών!»

Ματαιοπονοῦν οἱ παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας, οἱ Δυνάμεις τοῦ Σκότους μαζί μέ τίς Ρεπούσηδες καί τούς  Φίληδες. «Τεθνήκασι καί θνῄσκουν οἱ ζητοῦντες τήν ψυχήν τοῦ Παιδίου» (Ματθ. β΄ 20). Κονιορτοποιούνται οἱ ἐχθροί μας.
Καλῶ ὅλους τούς Ἕλληνες νά συνειδητοποιήσουμε τίς Ἀρχές καί τά Ἰδανικά τοῦ Γένους μας καί νά τά φυλάξουμε, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καί νά τά μεταδώσουμε στά παιδιά μας. Νά δώσουμε τή μάχη μας μέ ἑλληνοπρέπεια, ὅπου, ὅταν καί ὅπως χρειάζεται. Φύλακες γρηγορεῖτε !  Οἱ σκοτεινές Δυνάμεις μᾶς κήρυξαν τόν Πόλεμο! Καιρός νά ἐγκολπωθοῦμε τό Χριστό καί τήν Ἑλλάδα!
   Δέν πρέπει ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι «μείζων ἐστίν ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 4). Καί ὅτι ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, « ἐξῆλθεν νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. στ΄ 2). Καί εἶναι πλέον ἤ βέβαιον ὅτι ὁ Χριστός, «τό Ἀρνίον νικήσει αὐτούς, (τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως), ὅτι Κύριος κυρίων ἐστί καί Βασιλεύς βασιλέων, νικήσουσι δέ καί οἱ μετ' αὐτοῦ κλητοί καί ἐκλεκτοί καί πιστοί» (Ἀποκ. ιζ΄ 14).
       « Θεός ἡμῶν οὐ μυκτηρίζεται» (Γαλάτ. στ΄ 7). Καί «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. ι΄ 31).  Καί εἶναι καιρός νά μάθουν οἱ ἀμετανόητοι, οἱ ἀντίχριστοι ὅτι ὁ Θεός ἡμῶν  εἶναι «πῦρ καταναλῖσκον» (Ἑβρ. ιβ΄ 29).Εἶναι δηλαδή φωτιά, πού κατακαίει τούς ἀμετανοήτους, δροσίζει δέ καί  φωτίζει τούς δικαίους  καί ἐνισχύει τούς εὐσεβεῖς σέ κάθε δίκαιό τους ἀγῶνα . Καί ὁ δικός μας ἀγῶνας τώρα εἶναι ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. Και εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Ἔβαλε τήν ὑπογραφή Του καί δέν τήν παίρνει πίσω. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου