Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίησις φρικτή καί ἀναίσχυντη

    Στήν ἐποχή μας, δυστυχῶς, χωρίς ντροπή καί μέ τρόπο φρικτό τά πάντα κακοποιοῦται τόσον, ὥστε καί αὐτές οἱ λέξεις νά χάνουν τό πραγματικό τους νόημα. Καί αὐτό ἀκόμη τό πιό ἱερό Ἀγαθόν, πού μᾶς χάρισεν ὁ Θεός, ἡ ἐλευθερία μας, βάναυσα κακοποιεῖται.
    Σωματικά, ψυχικά, ἠθικά, πνευματικά ἡ ἐλευθερία μας κακοποιεῖται καί μάλιστα ἀπό ἐκείνους, πού, μέ κηρύγματα φιγούρας,  ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ὑπέρμαχοι τῆς ἐλευθερίας καί, χωρίς ντροπή, οἱ ἀνεγκέφαλοι, αὐτοαποκαλοῦνται «φωτιστές».
     Ἄνθρωποι χωρίς ὑπόληψι (Homines sine existimatione), μέ τό πρόσχημα ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι νά σκέπτονται, νά ὁμιλοῦν, νά γράφουν, νά στοχάζονται, ἐκφράζουν, χωρίς ντροπή, τούς αἰσχρούς καί ἀνέντιμους σταχασμούς τους καί, χωρίς νά σέβωνται τήν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων, ἀσκοῦν κάθε εἴδους πίεσι, κάθε ἐξαναγκασμό σωματικό, ψυχικό, ἠθικό, πνευματικό στούς συνανθρώπους τους, κουρελιάζοντας τήν προσωπικότητά τους, καταπατῶντας τήν ἐλευθερίαν τους.
    Εἶναι, δυστυχῶς, ἀρκετοί ἐκεῖνοι, πού μέ λόγους καί συγγραφές- ῥυπαρογραφήματα προσπαθοῦν βάναυσα νά ἀποπροσανατολίσουν τούς ἀνθρώπους καί μάλιστα τούς Νέους, γιά νά τούς κάνουν ἄβουλα ὄργανά τους. Προσπαθοῦν, οἱ ἀχρεῖοι, νά συντρίψουν μέσα στίς ψυχές τῶν Νέων μας τήν ἔννοια τοῦ Κύρους, τά Ἰδανικά τῆς ῥωμιοσύνης, τίς Ἀξίες τῆς ζωῆς. Προσπαθοῦν νά ξεριζώσουν μέσα ἀπό τά ἐσώτατα βάθη τῆς ψυχῆς τους τήν Πίστι στό Θεό καί τήν Ἀγάπη τους γιά τήν Πατρίδα, τή δοξασμένη πατρίδα τῶν πατρίδων, τήν Ἑλλάδα μας, χωρίς νά λογαριάζουν ὅτι, μέ τόν τρόπο τους αὐτό, προσβάλλουν τό πιό πολύτιμό τους Ἀγαθόν, τήν ἐλευθερία τους.
    Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ἐδῶ νά διακηρύξω καί  νά τονίσω ὅτι τά παιδιά μας, δόξα τῷ Θεῷ, σέ σύγκρισι μέ τίς Νεολαῖες ὅλου τοῦ κόσμου, διαφέρουν. Διακρίνονται γιά τίς ἀρετές τους. Ξεχωρίζουν ἀπό ὅλους γιά τήν λεβεντιά, γιά τή λεπτότητα καί τήν εὐγένειά τους. Εἶναι ἐπίσης Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι καί ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα. Ἀνάμεσα στούς Νέους καί τίς Νέες μας  μπορεῖ νά ὑπάρχουν καί μερικοί ἀδύνατοι χαρακτῆρες, πού παρασύρονται ἀπό τά λαμόγια, ἀπό τούς ἀνεγκέφαλους ψευτοκουλτουριάρηδες καί τούς σκοταδιστές, καί, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, γίνονται ὑποχείρια τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος. Στήν πλειοψηφία τους ὅμως οἱ Νέοι καί οἱ Νέες μας εἶναι πιστοί στίς Ἀρχές καί τά Ἰδανικά τῆς φυλῆς. Ζητοῦν ἀπό μᾶς: Ἀλήθεια, Ἐντιμότητα, Εἰλικρίνεια. Ἀπεχθάνονται τήν Ψευτιά καί τήν ὑποκρισία. Ἀναζητοῦν πρότυπα ἁγίας ζωῆς καί δέν παρασύρονται ἀπό τούς Ἐφιάλτες, τούς Πήλιο-Γούσηδες,  τούς Ἰοῦδες, τούς προδότες τῆς Πατρίδος μας, καί δέν πέφτουν στίς παγίδες  αὐτῶν τῶν ἀθλίων.Εἶναι καιρός τό Κράτος νά ἀναλάβῃ τίς εὐθύνες του. Καί τό τονίζω αὐτό, κρούω τόν Κώδωνα, γιατί τά τελευταῖα χρόνια, ὅλες οἱ Κυβερνήσεις, μέ τήν κακοδιοίκησι καί τά ἄνομα Νομοθετήματά τους ὄχι μόνον δέν ὑπερασπίζονται, ἀλλά πρσβάλλουν τήν ἐλευθερία καί τήν Δημοκρατία καί προσπαθοῦν νά προσηλυτίζουν τά παιδιά μας στήν ἀθεῒα καί τήν ἀνηθικότητα, ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀθωότητά τους.
   Ἐπιτρέπεται ὁ δυνατός νά ἐκμεταλλεύεται τόν ἀδύνατο, μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι  εἶναι ἐλεύθερος καί ὡς ἐλεύθερος μπορεῖ νά κάνῃ ὅ,τι θέλει; Ἐπιτρέπεται νά ποδοπατῇ καί νά ὑποδουλώνῃ ὁ προϊστάμενος τόν ὑφιστάμενο, ὁ ἐργοδότης τόν ἐργάτη, ὁ ἐγγράμματος τόν ἀγράμματο, ὁ πλούσιος τόν πτωχό, ὁ ἡλικιωμένος τόν ἀνήλικο, μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι εἶναι ἐλεύθερος καί μπορεῖ νά κάνῃ ὅ,τι θέλει; Ἐπιτρέπεται ὁ ἕνας νά μή σέβεται τήν τιμή καί τήν ὑπόληψι τοῦ ἄλλου καί τήν οἰκογενειακή του γαλήνη; Ἐπιτρέπεται νά ἐμπαίζῃ, νά χλευάζῃ, νά εἰρωνεύεται, νά ὑβρίζῃ καί μέ ἕνα λόγο νά προσβάλῃ τήν Πίστι τῶν συνανθρώπων του; Ἐπιτρέπεται   σέ μιά σωστή, ὑγιῆ Δημοκρατία νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἀναιδεῖς,  ἄνθρωποι, πού  προσβάλουν  τήν αἰδώ, τήν ἠθική, τήν Τάξι, καί νά μένουν ἀτιμώρητοι μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι;  
   Ὁ ἄνθρωπος εἶναι γεννημένος ἐλεύθερος. Ὁ Πανάγαθος μᾶς ἐδημιούργησε «κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Αὐτοῦ».  Δηλαδή «μέ νοῦν καί ἐλευθερίαν». Καί ὁ καθένας μας καλεῖται νά κάνῃ καλή χρῆσι τοῦ νοῦ καί τῆς ἐλευθερίας του. Νά διακρίνῃ τό Καλόν ἀπό τό Κακόν καί νά ἐκλέγῃ ἐλεύθερα καί ἀβίαστα τό Καλόν.
Δέν ἐπιτρέπεται νά θανατώνῃ, σωματικά, ἠθικά, πνευματικά, ἕνας τόν ἄλλον, μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι εἶναι ἐλεύθερος νά κάνῃ ὅ,τι θέλει.
     Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σχετική, ἔχει ὅρια, τά ὁποῖα κανείς, ἀπολύτως κανείς,  δέν ἐπιτρέπεται νά τά ὑπερβαίνῃ.  
     Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νά κάνῃ τό κάθε τί, πού δέν βλάπτει τόν ἄλλον. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἑνός δηλαδή ἔχει ὅρια τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἄλλου.
      Ἡ ὑπέρβασις τῶν ὁρίων τῆς ἐλευθερίας ἀπό ὁποιονδήποτε κοινωνό εἶναι ἐγκληματική ἐνέργεια κατά τῆς Ἀρχῆς τῆς ἐλευθερίας. Ἀνατρέπει αὐτήν καθ' ἑαυτήν τήν ἐλευθερίαν καί προκαλεῖ κοινωνικήν ἀναταραχήν, σύγχυσιν καί δυσαρμονίαν.
       Ἡ ὑπέρβασις τῶν ὁρίων τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἀσυδοσία. Εἶναι ὑποκατάστασις τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας μέ τό χειρότερο κακόν. Διότι   ὅπου  ἡ ἀσυδοσία, ἐκεῖ ἡ αὐθαιρεσία καί πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.
         Οἰκουμενική Διακήρυξις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ Πολίτου (10-12-1948) τονίζει ὅτι:
        «Τό ἄτομον ὑπόκειται σέ περιορισμούς κατά τάς ἀπαιτήσεις τῆς Ἠθικῆς, τῆς Δημοσίας Τάξεως καί γενικῶς τῆς εὐημερίας μιᾶς δημοκρατικῆς Κοινωνίας».
          Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ἀλλά τονίζει ὅτι «Ἐπιτρέπεται κατ' ἐξαίρεσιν ἡ κατάσχεσις Ἐντύπων μετά τήν δημοσίευσιν α)Ἕνεκα προσβολῆς τῆς Χριστιανικῆς καί πάσης ἄλλης γνωστῆς Θρησκείας». Ὁμοίως ἐπιτρέπεται ἡ κατάσχεσις  δ) Ἕνεκα ἀσέμνων δημοσιευμάτων προσβαλλόντων καταφανῶς τήν δημοσίαν αἰδώ, κατά τάς ὑπό τοῦ νόμου ὁριζομένας περιπτώσεις» κλπ. Παλαιότερη Διάταξις ὥριζεν ὅτι «Ἐπιτρέπεται νά ληφθῶσι διά νόμου  ἰδιαίτερα κατασταλτικά  μέτρα πρός καταπολέμησιν τῆς ἐπικινδύνου εἰς τό ἦθος τῆς νεότητος φιλολογίας».
     Ἐπίσης τό ἰσχύον Σύνταγμα(Ἄρθρον 16 παρ. 2) ὁρίζει ὅτι «Ἡ  παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό  τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».
    Καί ἐρωτῶ· Τά κατά παράβασιν τοῦ θείου καί τοῦ  ἀνθρωπίνου Δικαίου Νομοθετήματα, ὅπως π.χ.

      

    Ἡ νομιμοποίησις τῶν ἐξωγαμικῶν σχέσεων,
Ἡ νομιμοποίησις τῶν ἀμβλώσεων, ὁ σφαγιασμός τῆς ἀθωότητος,
Τό Αὐτόματο Διαζύγιον,
Ὁ Πολιτικός Γάμος καί
Τό «Σύμφωνον Συμβίωσης τῶν Ὁμοφυλοφίλων» κ.ἄ. εἶναι προϊόντα τῆς καλῶς ἐννοουμένης ἐλευθερίας  καί ἐπιτυγχάνει δι' αὐτῶν τό Κράτος τήν ἀνάπτυξιν τῆς Ἐθνικῆς καί Θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων καί τήν διάπλασίν τους σέ ἐλευθέρους καί ὑπευθύνους πολίτες;
Τί θέλουν; Νά μετουσιώσουν τόν Παράδεισο τῆς Ἑλλάδος σέ χοιροστάσι; Θέλουν νά μετατρέψουν τήν Πατρίδα μας σέ Σόδομα καί Γόμορα;

     Δέν καταλαβαίνουν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ὅτι, μέ τίς προσπάθειες  Καταργήσεως τῆς Προσευχῆς καί τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν Μαθημάτων στά Ἑλληνικά Σχολεῖα, παραβαίνουν θεμελειώδεις Διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ἐξοργίζουν τά παιδιά μας καί τά στεροῦν ἀπό  «τά Φρένα τῆς Ζωῆς»;
    Δέν θἄπρεπε, ἀντί νά ἀσχολοῦνται μέ τίς «ἄκαρπες συκιές» καί μέ τή νομιμοποίησι τῆς διαστροφῆς τουςνά φροντίσουν, πρίν νά εἶναι ἀργά, νά λύσουν τό ὀξύ Δημογραφικό πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας; Ἐπίσημες στατιστικές διαπιστώνουν ὅτι καθημερινά μειώνεται ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι περισσότεροι οἱ θάνατοι ἀπό τίς γεννήσεις. Καί ἐνῶ θἄπρεπε νά ἐνισχύονται οἱ πολύτεκνες Οἰκογένειες καί νά μή ὑποφέρουν ἀπό τή βάναυση φορολογία, τό Κράτος, μέ τό πρόσχημα τῆς ἐλευθερίας, ἀσχολεῖται μέ τήν προστασία τῶν παρασιτικῶς διαβιούντων ἀνάμεσά μας  ὁμοφυλοφίλων καί μέ τή διαστροφή τους. Αὐτοί θά ἐπανδρώσουν τό Στρατό μας σέ μιά δύσκολη ὥρα;
      Τί ἐπιδιώκουν, οἱ ἐραστές τῆς κακῶς ἐννοουμένης ἐλευθερίας, νά καταντήσουν τήν Πατρίδα μας ἕνα μεγάλο Γηροκομεῖο ἤ ἕναν τόπο μέ ἄκαρπες συκιές;  
    

              Ἡ συκή ξηραίνεται διά τήν ἀκαρπίαν καί συμβολίζει τούς ἀνθρώπους,
                      πού δέν φέρουν  καρπούς.
         Εἶναι καιρός  νά παύσουμε νά κακοποιοῦμε τήν ἐλευθερία. Εἶναι καιρός νά προσέξουμε μήπως ἐκλάβουμε τήν ἐλευθερία, πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, γιά νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες τῆς σαρκός. Νά προσέξουμε  νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά  σεβώμαστε ὁ ἕνας τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἄλλου καί νά ὑπηρετοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τή γνήσια χριστιανική ἀγάπη(πρβλ. Γαλάτ. ε΄13).
       Εἶναι καιρός νά προβάλουμε πρότυπα ἁγίας ζωῆς, στούς Νέους  καί στίς Νέες μας καί νά δημιουργήσουμε τίς  κατάλληλες προϋποθέσεις στόν τόπο μας, ὥστε νά μή μεταναστεύουν τά παιδιά μας στό Ἐξωτερικό καί νά ρημάζῃ ὁ τόπος. Ἡ Νεολαία μας, μέ τή λεβεντιά της καί τήν ἀγάπη της  γιά τήν Ἀλήθεια εἶναι τό Μέλλον τῆς Ἑλλάδος.
       Πρέπει νά καταλάβουν οἱ  Ἁρμόδιοι, ὅτι μέ τό ἄδικο καί ἀνήθικο Δίκαιο, μέ «τά Σύμφωνα Συμβίωσης», μέ τήν ἀσυδοσία καί τή φαυλότητα, δέν πάει μπροστά ἡ Χώρα. Οἱ Νέοι καί οἱ Νέες μας, τά παιδιά μας, δέν τρέφονται μέ τήν Ψευτιά καί τήν Ὑποκρισία. Ἔχουν στήν καρδιά τους τόν ΧΡΙΣΤΟ, πού εἶναι   «τό ὑπέρτατον Ἀγαθόν», τό Bene  supremo. Αὐτόν πού, ἀναμφισβήτητα, εἶναι «ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή , τό Φῶς καί ἡ Εἰρήνη τοῦ κόσμου». Αὐτόν πού εἶναι τό μοναδικό καταφύγιον ὅλων μας, εἶναι πάντοτε κοντά μας καί δέν μᾶς ἔχει ἀπογοητεύσει ποτέ. Τά παιδιά μας δέν δέχονται πιά τά κηρύγματα «φιγούρας». Δέν παρασύρονται  πιά ἀπό  «τά λαμόγια» καί   τούς ψευτοκουλτουριάρηδες οὔτε καί ἀπό τά κηρύγματα ἀθεῒας.
      Εἶναι καιρός νά παύσῃ στήν Πατρίδα μας, τή δοξασμένη Ἑλλάδα, ἡ τόσο φρικτή Κακοποίησις τῆς Ἐλευθερίας καί νά τιμωρῆται «ἡ ὕβρις».
        Εἶναι καιρός νά καθαρίσῃ ἡ Ἑλλάδα ἀπό «τήν κόπρο τοῦ Αὐγείου», ἀπό τή σαπίλα καί τή λάσπη καί ἀπό τήν ἀναισχυντία, τήν ξετσιπωσιά, ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἐλευθερίας.
       «Ἔξω», ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα,«ἔξω οἱ κύνες καί οἱ φαρμακοί καί οἱ πόρνοι καί οἱ φονεῖς καί οἱ εἰδωλολάτραι καί πᾶς ὁ φιλῶν καί ποιῶν ψεύδος» (Ἀποκ. κβ΄15). Αὐτή εἶναι καί ἡ λαχτάρα  τῶν παιδιῶν μας, πού διψοῦν γιά Ἀλήθεια,Ἐντιμότητα, Γνησιότητα καί Εἰλικρίνεια.
Νά κατανοήσουμε ὅλοι τό βαθύ νόημα τῆς ἐλευθερίας καί, ὡς  ὄντως ἐλεύθεροι,  νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά Πάθη καί τίς Κακίες μας, νά ἐγκολπωθοῦμε τό Χριστό καί νά ἀκολουθήσουμε τά ματωμένα Χνάρια Του.


.   

1 σχόλιο:

 1. Λέτε μεγάλες αλήθειες, Γέροντα, και τις χρειάζεται τόσο πολύ η εποχή μας. Έλεγε ο Απ.Παύλος: ἐμείς δεν είμαστε της υποστολής!! Είμαστε της παρρησίας!
  Και σεις μας δίνετε το παράδειγμα, μας δίνετε το σύνθημα και τον τόνο να ορθώνουμε το ανάστημα, να μην υποκύπτουμε στη φοβερή ψυχολογική βία και την πλύση εγκεφάλου, που μας επιβάλουν..
  Υπογραμμίζω και το γεγονός ότι μιλάτε από περιωπής, με πνευματικά κίνητρα και κριτήρια πάντοτε, με αγιογραφική στήριξη. Για να στηρίξετε το νου μας. Για να μην τρελλαθούμε με όλον αυτόν τον ορυμαγδό της πλάνης..
  Όπως οι παλαιοί "ορώντες" της Π.Διαθήκης..
  Βλέπετε διεισδυτικά, βλέπετε μακρυά..
  Και μας βοηθάτε να βλέπουμε!..
  Μέχρι και τις κρυφές πλακτάνες των εχθρών του Χριστού, των επιβούλων του Έθνους, των επιχειρούντων να αποκτείνουν την ψυχήν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή