Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΝ. ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.


Οἱ Τοῦρκοι φίλοι δέν γίνονται.

«Ὦ πιστοί, πολεμῆστε τούς ἄπιστους γείτονές σας. Νά βροῦν ἀλύγιστους ἐχθρούς στό πρόσωπό σας» (Ἐντολή τοῦ Κορανίου κεφ. Θ΄ἐδάφ.124).
   Οἱ Τοῦρκοι μεγαλώνουν καί ἀνατρέφονται μέ τό μῖσος ἐναντίον τῶν γειτόνων τους, ὅλων ὅσων δέν δέχονται τό Κοράνιον καί δέν ἀσπάζονται τόν Ἰσλαμισμό, κυρίως δέ μέ τό μῖσος ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων.

   Ἀντίθετα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί πιστεύουμε στόν Ἕνα καί Μόνον Ἀληθινόν Θεόν καί στόν Μονάκριβο Γιό Του, τόν Κύριό μας, τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ὁποῖον ἔστειλε στόν κόσμο, γιά νά γράψῃ στήν καρδιά μας τό Εὐαγγέλιον τῆς τέλειας, τῆς γνήσιας ἀγάπης Του.

   Καλοπροαίρετα προσπαθοῦμε νά προσεγγίσουμε τούς γείτονές μας, τούς Τούρκους, μέ ἀγάπη καί προσπαθοῦμε, χρόνια τώρα, νά τούς διδάξουμε, μέ πράξεις, τήν ἀγάπη.  Ἀλλά, δυστυχῶς, οἱ Τοῦρκοι δέν ἀλλάζουν.

   Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ τους Βιβλίου, τοῦ Κορανίου, οἱ Χριστιανοί, πού δέν δέχονται τόν Ἰσλαμισμό, εἶναι ἐχθροί.

Αποτέλεσμα εικόνας για Τό Κοράνι

Οἱ Χριστιανοί καί οἱ Ἑβραῖοι, χαρακτηρίζονται ἀπό τό Κοράνιο ὡς «ἄπιστοι εἰδωλολάτρες» (Παρβλ. Κοράνιο Κεφ. Β΄ ἐφάφ. 99, Μετάφρασις Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίου, ἐκδόσεις Δαρεμᾶ σελ. 18).

   Ὅσοι δέν πιστεύουν στό Κοράνιο «ἀνήκουν στούς καταραμένους» (Μωάμεθ, Κοράνιο, ἐδ. 115).

    Οἱ Τοῦρκοι διδάσκονται ἀπό μικρά παιδιά νά μισοῦν καί νά πολεμοῦν, μέ λυσσώδη μανία, τούς  Χριστιανούς Ἕλληνες. «Ὁ Θεός», λέει τό Κοράνιο, «θά σοῦ δώσῃ τή δύναμη, γιά νά τούς καταπολεμήσης, γιατί ἀκούει καί καταλαβαίνει τά πάντα» (Κοράνιο, κεφ. Β΄ ἐδ. 131, σελ.22).

   Οἱ Ἐντολές τοῦ Κορανίου εἶναι σαφέστατες, ρητές καί καλλιεργοῦν τό φανατισμό, τήν ἀδιαλλαξία καί τό μῖσος πρός τούς ἀλλοθρήσκους.

Καλλιεργοῦν τή μισαλλοδοξία:

    «Σκοτῶστε τούς ἐχθρούς σας παντοῦ ὅπου τούς βρίσκετε· διῶξτε τους ἀπό τό φῶς  ἀπ’ ὅπου σᾶς ἔδιωξαν. Ὁ κίνδυνος ν’ ἀλλάξετε θρησκεία εἶναι χειρότερος ἀπ’ τό φόνο. Μή τούς πολεμᾶτε καθόλου κοντά στό τέμενος Χαράμ, ἐκτός ἄν σᾶς προκαλέσουν. Ἄν σᾶς ἐπιτεθοῦν, κολυμπῆστε μέσ’ στό αἷμα τους. Αὐτή εἶναι ἡ ἀνταμοιβή πού χρωστιέται στούς ἄπιστους» (Κοράνι κεφ. Β΄ 187, σελ. 28).


    Ὁ Μωάμεθ φανατίζει τούς Μουσουλμάνους καί τούς στρέφει ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. «Ὅσοι λένε πώς ὁ Χριστός, ὁ γιός τῆς Μαρίας, εἶναι Θεός, εἶναι ἄπιστοι» (Κοράνι κεφ. Ε΄ ἐδ. 19  σελ. 80.καί ἐδ.  76 σελ. 86). Ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ.

    «Νά μή σᾶς σταματάη ἡ εἰκόνα τῶν βασάνων ὅταν κυνηγᾶτε τούς ἄπιστους» (Κοράνι κεφ. Δ΄ ἐδ. 105, σελ. 71 ).

   «Ὦ πιστοί! Πολεμῆστε τούς ἄπιστους γείτονές σας. Νά βροῦν ἀλύγιστους ἐχθρούς στό πρόσωπό σας. Νά θυμᾶστε πώς ὁ Ὕψιστος εἶναι μαζί μ’ ἐκείνους πού τόν φοβοῦνται» (Κοράνι κεφ. Θ΄ ἐδ.124, σελ. 144).  «Ἄν  συναντήσετε τούς ἄπιστους, χτυπῆστε τους ὥς τό σημεῖο πού νά κάνετε μεγάλες σφαγές· ἁλυσσοδέστε τούς αἰχμαλώτους» (Κοράνι κεφ. μζ΄(47) ἐδ. 4 σελ.377) Ὁ Μωάμεθ ὑπόσχεται πλούσιες ἀμοιβές σέ κείνους, πού πεθαίνουν ἐξολοθρεύοντας τούς ἄπιστους, τούς Χριστιανούς καί τούς εἰδωλολάτρες, ὅσους δέν δέχονται τό Κοράνιον. Ὅποιος δέν ἀσπάζεται τόν Ἰσλαμισμό εἶναι ἄπιστος, εἶναι ἐχθρός. «...Ποτέ δέν θά χαθῆ ἡ ἀνταμοιβή ἐκείνων πού θά πεθάνουν μαχόμενοι γιά τήν πίστι. Ὁ Θεός θά τούς ὁδηγῆ. Θά διορθώση τήν πρόθεσή τους. Θά τούς μπάση στόν κῆπο τῶν ἡδονῶν πού τούς ἔχει περιγράψει» (Παρβλ. Κοράνι, κεφ. μζ΄(47), ἐδ. 5-7 σελ.377. κεφ. κβ΄ ἐδ. 57, σελ.242. καί κεφ. κβ΄ ἐδ. 77, σελ. 244).

  Οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν πράξεις αὐτές τίς Ἐντολές τοῦ Κορανίου. Ἡ Ἱστορία τῆς Τουρκίας γέμει από σφαγές καί λεηλασίες, βιασμούς καί γενοκτονίες. Εἶναι γεμᾶτη ἀπό φρικτά καί ἀποτρόπαια, ἀνατριχιαστικά  ἐγκλήματα.Πότε οἱ Τοῦρκοι σεβάσθηκαν τό Διεθνές Δίκαιον;

Πότε τήρησαν τίς Διεθνεῖς Συνθῆκες;

Καθημερινά καί σήμερα ἀκόμη, μέ τήν προστασία τῶν ἄσπονδων φίλων μας, παρατηροῦμε  πολλές παραβιάσεις, πού προσβάλλουν ὁλοφάνερα τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα. Οἱ Τοῦρκοι φίλοι δέν γίνονται. Εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουν τά Ἡνωμένα Ἔθνη καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις  τήν ἀλήθεια ὅτι Τουρκία ποτέ δέν σεβάσθηκε τό Διεθνές Δίκαιον καί ὅτι ποτέ δέν τήρησε τίς Διεθνεῖς Συνθῆκες.

    Σχετικά μέ τήν ἀσέβεια τῆς Τουρκίας πρός τό Διεθνές Δίκαιον καί τίς συνεχεῖς παραβιάσεις τῶν Διεθνῶν συνθηκῶν, ὀρθῶς ἀπήντησεν στόν Ταγίπ Ἐρντογάν, προσφάτως, ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος:
«Κάνουν λάθος ὅσοι νομίζουν ὅτι τό Διεθνές Δίκαιον εἶναι τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ. Δέν θά τό ἀνεχθοῦμε».
Ἀναφορικά μέ τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ὡς πρό τίς σχέσεις Ἑλλάδος-Τουρκίας, εἶπε ὅτι εἶναι ἕνα καθαρά Εὐρωπαϊκό ζήτημα, ὅτι« ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου» καί διαβεβαίωσε ὅτι «στά ἐθνικά θέματα πού εἶναι καί εὐρωπαϊκά, δέν ὑπάρχουν φαιδρότητες»... «Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, δέν ὑπάρχει καμία δυνατότητα ὑφ’ οἱανδήποτε ἐκδοχή νά τεθῇ ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ ἐφαρμογή της καί νά ὑπάρξῃ  ζήτημα ἀναθεώρησής της. Αὐτή ἡ Συνθήκη θά καθορίζει τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος καί τά σύνορα τῆς ΕΕ. Οἱαδήποτε ἀμφισβήτησή της, καί πολύ περισσότερο παραβίασή της, συνιστᾶ ἀμφισβήτησι καί παραβίαση τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος καί τῶν συνόρων τῆς ΕΕ...». Κάθε παράβασις τῶν κανόνων τοῦ Δ.Δ. καί τῶν Διεθνῶν συνθηκῶν τιμωρεῖται αὐστηρά.

   Εἶναι καιρός νά καταλάβουν «τά λαμόγια», οἱ Πήλιο-Γούσηδες, οἱ Ρεπούσηδες, οἱ Φίληδες καί

τό παχύδερμο, τό ὁποῖον τόλμησε νά ἀποκαλέσῃ τή Γαλανόλευκη καί αἱματοβαμμένη Σημαία τῶν Ἰμίων,

«κουρελόπανο», ὅτι οἱ Τοῦρκοι φίλοι δέν γίνονται, καί νά παύσουν νά ἀποπροσανατολίζουν τή νέα Γενιά, με τά ἀνιστόρητα καί  ἀνθελληνικά τους  συνθήματα. Καί αὐτή τήν ἀλήθεια δέν πρέπει κανείς γνήσιος Ἕλληνας νά τήν ξεχνάῃ. Πολύ δέ περισσότερο οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες ὀφείλουν νά τή θυμοῦνται καί νά προσέχουν τίς «λυκοφιλίες».

    Ὑπάρχει κανείς γνήσιος Ἕλληνας, πού νά λησμονῇ τά φρικτά Πάθη καί τή γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, τούς  βιασμούς, τά μαρτύρια, τίς θανατώσεις, στά 400 χρόνια τῆς δουλείας;

      Ποιός μπορεῖ νά ξεχάσῃ τίς σφαγές τῶν Ἑλλήνων στή  Μ. Ἀσία,  τά μαρτύρια τῶν Ἑλλήνων, στή Σμύρνη, τίς σφαγές στήν Κωνσταντινούπολι καί τελευταία τόν Ἀττίλα στήν Κύπρο;

       Ποιός μπορεῖ νά λησμονήσῃ τά μαρτύρια τῶν Κληρικῶν μας  καί τῶν συγχρόνων Ἱερομαρτύρων Ἁγίων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Χρυσάνθου Τραπεζοῦντος  καί τόσων ἄλλων.

Ἤ ποιός ἄνθρωπος μέ ὑγιῇ συνείδησι μπορεῖ
νά ξεχάσῃ τή γενοκτονία τῶν Ποντίων καί τήν ἐπίσης

ἀποτρόπαιη γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;

   χυδαῖος καί ἄξεστος τουρκικός ὄχλος, «οἱ γκρίζοι λύκοι» καί ἡ ἡγεσία τους ἔχουν ἕνα καί μοναδικό σκοπό· τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων, τήν ἐξόντωσι καί τήν ἐξολόθρευσι κάθε ἑλληνικοῦ στοιχείου. Αὐτή τήν ἀρρωστημένη συμπεριφορά τούς τήν ἐμπνέει τό Κοράνιο. Εἶναι οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Ἀλλάχ, μέ σκοπό ζωῆς,
τήν ἐξολόθρευσι τῶν ἀντιφρονούντων.

   Εἶναι ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου, μπράβοι καί ἐκτελεστές τῶν σχεδίων καί τῶν συμφερόντων τῶν σκοτεινῶν Δυνάμεων. Πληρωμένοι τρομοκράτες-δολοφόνοι.

     αἱματοβαμμένη ἑλληνική Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ Τοῦρκοι μπορεῖ νά ἄλλαξαν τό φέσι μέ ἀμερικάνικη ρεπούμπλικα, ψυχή ὅμως καί τρόπο ζωῆς δέν ἄλλαξαν. Μέσα τους παραμένουν οἱ ἴδιοι.

«Ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες», «λύκοι βαρεῖς» (Ματθ. ζ΄ 15.Πράξ. κ΄ 29). Αὐτή εἶναι ἡ τραγική ἀλήθεια.

     Οἱ Τοῦρκοι δέν ἀλλάζουν. Φίλοι δέν γίνονται. Κι’ αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνάει κανείς. Πολύ δέ περισσότερο οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, ὥστε νά προσέχουν, σάν γνήσιοι Ἕλληνες, καί νά ἀφήσουν τά φληναφήματα. Νά προσέχουν καί νά μή διαστρέφουν τήν ἔνδοξη Ἱστορία μας καί σέ κάθε διαπραγμάτευσι νά ὑπερασπίζωνται τήν ἀσφάλεια καί τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα καί νά μήν ὑποχωροῦν κάτω ἀπό τήν πίεσι κανενός. Νά διδάσκουν σέ ὅλους σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιον καί στίς Διεθνεῖς Συμβάσεις.

Εἶναι καιρός νά καταλάβουν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν σέβονται τίποτε καί νά παύσουν νά εἶναι ἀπαθεῖς καί ἁπλοί θεατές. Καί ἄς μή ξεχνοῦν οἱ φίλοι μας Ἐγγλέζοι καί Ἀμερικανοί ὅτι, ἄν σήμερα εἶναι ἐλεύθεροι, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, τήν ἐλευθερία τους, ἐν πολλοῖς, τήν ὀφείλουν στίς Θυσίες τῶν Ἑλλήνων, πού στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στάθηκαν ἀντιμέτωποι μέ τίς Στρατιές τῶν Ἰταλῶν καί τῶν Γερμανῶν, τήν ἴδια ἐποχή, πού οἱ Τοῦρκοι συμμάχησαν μέ τό Χίτλερ.
                Τί εἶχες  Γιάννη, τί εἶχα πάντα.


     Ἄς μή ξεχνοῦν ἐπίσης οἱ Ἀντίχριστοι, ὅτι ὁπλίζοντας καί ὑπερασπιζόμενοι ἀσυλόγιστα καί μέ κάθε τρόπο τήν Τουρκία, ἐνισχύουν καί καλλιεργοῦν τό πανάρχαιο ὅραμα τῶν Τούρκων, γιά παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἰσλάμ. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ Μουσουλμανικοῦ τόξου. Latet anguis in herba. Εἶναι «ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν» (Ματθ. κγ΄ 33). Ἐλλοχεύουν σάν τήν Ὀχιά.

   Εἶναι καιρός νά καταλάβουν οἱ ἄσπονδοι σύμμαχοί μας, ὅτι μέ τόν τρόπο τους, ἐνισχύοντας τά τουρκικά σχέδια, τρέφουν τρομοκράτες, σάν τόν Ὀσάμα Μπίν Λάντεν καί σάν τούς σημερινούς Τζιχαντιστές, πού ἤδη στρέφονται ἐναντίον τους καί ἐναντίον τῆς πολιτισμένης(;) ἀνθρωπότητος, ἐναντίον τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας μας.   Εἶναι καιρός, ὅλος ὁ πολιτισμένος κόσμος καί περισσότερο ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καί κυρίως αὐτοί πού

Κυβερνοῦν αὐτόν τόν Τόπον, νά εἴμαστε ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί καί ἕτοιμοι νά προστατεύσουμε τά δίκαιά μας. Νά προφυλασσόμεθα ἀπό τή δολιότητα τῶν γειτόνων μας, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐνεργοῦν «κατ’ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ». Λαχτάρα τους εἶναι νά ἐνταχθοῦν, «νά πατήσουν πόδι», στήν Εὐρώπη, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν πραγματοποίησι τοῦ ὁράματός τους, νά ὑποτάξουν τόν κόσμο κάτω ἀπό τή Σημαία τοῦ Ἰσλάμ.   Οἱ Ἑταῖροι μας στήν ΕΕ. εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἀναξιόπιστοι, πιστοί στό Κοράνιον τοῦ Μίσους. Εἶναι στυγνοί ἐγκληματίες, ὑποκριτές, δόλιοι σέ κάθε τους σχέσι. Εἶναι ἐξολοθρευτές κάθε ἀνθρώπινης ἀξίας.

  Εἶναι καιρός ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη καί τά Ἡνωμένα Ἔθνη, νά ἐπέμβουν ἐνεργῶς καί νά ὑποχρεώσουν τήν Τουρκία νά σέβεται τό Διεθνές Δίκαιον καί νά τηρῇ τίς Διεθνεῖς Συμβάσεις.

          Καί κάτι ἄλλο θέλω νά διαμηνύσω ἀπό τή θέσι αὐτή στόν ἐξοχώτατο κ. Ταγίπ Ἐρντογάν. Θέλω νά συνειδητοποιήσῃ ὅτι τό ἄδικον δέν εὐλογεῖται. Καί ὅτι «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Ἰακ. δ΄ 6. Α΄ Πέτρ. ε΄ 5).

Ὁ Προφήτης Δαβίδ λέγει ὅτι ὁ ἄνομος «λάκκον ὤρυξεν καί ἀνέσκαψεν αὐτόν καί ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον ὅν εἰργάσατο» (Ψαλμ. ζ΄ 16). Εἶναι ἀδήριτος Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ἀνοίγει τό λάκκο καί τόν σκάβει βαθιά γιά τούς ἄλλους, θά πέσῃ ὁ ἴδιος μέσ’ στό Λάκκο πού ἄνοιξε. Ὁ Ἐρντογάν προσπαθεῖ νά ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι περισσότερο Τοῦρκος ἀπό τούς ἄλλους. Κυριεύεται ἀπό τόν Ἑωσφορισμό καί τό παίζει νέος Σουλτᾶνος. Μιμεῖται τόν Βαβυλώνιον Μονάρχην, τόν Ναβουχοδονόσορα, καί ὁδηγεῖ τή Χώρα του, ὅπως ἐκεῖνος, στόν ἀφανισμό. Καλόν εἶναι νά μήν ξεχνᾶ ὁ Ἐρντογάν τήν πρόρρησι τοῦ Ἡσαῒου:

 «Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωῒ ἀνατέλλων; Συνετρίβει εἰς τήν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρός πάντα τά ἔθνη. Σύ δέ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου·  εἰς τόν οὐρανόν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τόν θρόνον μου, ...ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ. Νῦν δέ εἰς ᾏδην καταβήσῃ καί εἰς τά θεμέλια τῆς γῆς» (Ἡσ. ιδ΄ 12-15).

 Παρβλ. Καί Λουκ. ι΄  18 ὅπου ὁ Κύριος βλέπει τόν συντριμμό  Τοῦ Σατανᾶ, τόν συντριμμό τοῦ Ἐγωϊσμοῦ: «Ἐθεώρουν τόν Σατανᾶν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα».

   Ἀντίχριστος καί κάθε ἄνομος ἐργάτης τῆς ἀδικίας μέχρι σήμερα δέν ἐπέζησε, συνετρίβη, ὅπως ἡ παλαιά Βαβυλών. Τό ἴδιο θά συμβῇ καί στήν Τουρκία. φθασε τό τέλος της. Καί αὐτό δέν τό λέω ἐγώ, ἀλλά τό Πνεῦμα μέσα μου. Διότι τά ἔργα τῶν ἀσεβῶν δέν εὐωδοῦνται. Ἐξαφανίζονται οἱ ἀσεβεῖς καί τά ἔργα τους «ὡσεί χνοῦς ὅν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπό προσώπου τῆς γῆς» (Ψαλμ. α΄ 4 ).

   ξ ἄλλου «Ὁ Ἐρχόμενος ἥξει καί οὐ χρονιεῖ» (Ἑβρ. ι΄ 37). «Ὁ γάρ καιρός ἐγγύς» (Ἀποκ. α΄ 3. κβ΄ 10). Μᾶς βεβαιώνει καί ὑπόσχεται ὅτι ἔρχεται ταχύ καί λέγει:

«Ἰδού ἔρχομαι ταχύ, καί ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τό ἔργον ἔσται αὐτοῦ» (Ἀποκ. κβ΄ 12). Καί ὅταν ἔλθῃ σίγουρα θά συντρίψῃ τόν Ἀντίχριστο καί τούς ἀντίχριστους. Ὁ Κύριος τηρεῖ πάντοτε τίς ὑποσχέσεις Του (Ἑβρ. ι΄ 23). Θά ἔλθῃ  ὁ Κύριος καί «ἀναλώσει (τόν ἄνομον) τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ και καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ» (Β΄ Θεσσαλ.  β΄ 8).


                           

                                                                                                                 

                           

                                                                                                              


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου