Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣΤοῦ ἱεροῦ Θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας

(Α)«Principium Urbis  et quasi  seminarium
Reipublicae» (Κικέρων). Δηλαδή:
«Ἡ Οἰκογένεια εἶναι Ἀρχή τῆς Πόλεως καί 
τρόπον τινα φυτώριον τῆς Πολιτείας».Θά πρέπει εἰσαγωγικά νά πῶ α) ὅτι ἡ ἔλλειψις ἐπαφῆς μέ τήν καθημερινή πραγματικότητα εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς Σχιζοφρενείας.
β) Ὀφείλουμε νά προσέχουμε ὥστε νά μή χάνουμε τήν ἐπαφή μέ την πραγματικότητα, νά μή ζοῦμε σέ ἕνα δικό μας κόσμο, γιά νά μπορέσουμε, μέ συνεχῆ ἐπίπονο  ἀγῶνα
γ) Νά διορθώσουμε καί νά θεραπεύσουμε τόν κόσμο μέσα στόν ὁποῖον ζοῦμε.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, ἀπό τῆς Ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό καί μέχρι σήμερα, ἐμεῖς οἱ Ὀρθοδοξοι Ἕλληνες ὑφιστάμεθα, ὡς πιστοί καί Ἕλληνες, ἕνα νέο διωγμό ἐκ μέρους τῶν νέο-Παγανιστῶν, τῶν ζηλωτῶν ὁπαδῶν τῆς Εἰδωλολατρίας, οἱ ὁποῖοι μέ δόλια μέσα, μέ ψευτιές καί ὑποκρισίες, ἀναρριχῶνται στήν Ἐξουσία. Τό παίζουν «ἄθεοι», οἱ πρῶτοι κρυφοί, στήν οὐσία πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τῶν Ἰδανικῶν τῆς Ρωμιοσύνης καί τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν Παραδόσεων, ἐξαπατῶντας τόν Ἑλληνικό Λαό,  μέ μεγάλους σταυρούς καί γονατίσματα πολλά, καί οἱ τελευταῖοι φανεροί, πού χωρίς ντροπή, καυχησιολογοῦν γιά τήν ἀθεῒα τους, στήν καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας, καί, ἀστόχαστα νομοθετοῦν νόμους, μέ τούς ὁποίους δυναμιτίζουν τούς ἱερούς θεσμούς τῆς Ρωμιοσύνης, τήν ὀρθόδοξη Πίστι, τίς Παραδόσεις, τά Ἰδανικά. Δυναματίζουν καί προσπαθοῦν νά τινάξουν στόν ἀέρα καί νά διαλύσουν τήν ἀρχήν τῆς Πόλεως καί τό φυτώριον τῆ Πολιτείας. Προσπαθοῦν νά διαλύσουν ὅ,τι πιο ἱερό γιά τούς Ἕλληνες, τήν Πίστι στό Θεό καί τήν Οἰκογένεια. Μέ ἄλλα λόγια προσπαθοῦν νά διαλύσουν καί νά ἐξαφανίσουν τήν Ἑλλάδα μας, αὐτοί οἱ ἀπάτριδες, καί στήν οὐσία ἀνθέλληνες, αὐτοί οἱ ἄθεοι, οἱ χλευαστές (οἱ Lezim) τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων, οἱ βλάσφημοι καί προδότες τῆς Πατρίδος.
Εἶναι ψέμματα ὅτι σήμερα διώκεται ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Οἰκογένεια;
Τί εἶναι τό Αὐτόματο Διαζύγιο; Δέν εἶναι δυναμίτης στά θεμέλια τοῦ ἱεροῦ Θεσμοῦ τοῦ Γάμου καί τῆς χριστιανικῆς Οἰκογενείας;
Δέν ἐπιβραβεύει τή μοιχεία; Δέν προστατεύει τήν Παλλακία; Δέν βεβυλώνει τό ἱερό καί μέγα Μυστήριον τοῦ Γάμου; Δέν διαλύει τή Χριστιανική Οἰκογένεια; 

Εἶμαι ὑποχρεωμένος νά πῶ ὅτι καί τό Αὐτόματο Διαζύγιον, ὁ Πολιτικός Γάμος, ἡ ἀποποινικοποίησι τῆς Μοιχείας, οἱ Ἐκτρώσεις, ἡ νομιμοποίησις τῆς Ὁμοφυλοφιλίας, τό «Σύμφωνο συμβίωσης», ἡ  προσπάθεια ἐξοβελισμοῦ ἀπό τά Ἑλληνικά Σχολεῖα τῆς  ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἡ προσβολή τῆς Σημαίας καί ἡ προσπάθεια καταργήσεως τῆς Προσευχῆς, ἡ διδασκαλία γιά τίς «ἔμφυλες ταυτότητες», γιά τίς Ψευτοθρησκεῖες καί πολλά ἄλλα εἶναι σημεῖα τῶν καιρῶν.   
Ἡ σημερινή ἐποχή μας, δυστυχῶς, ἀποδεικνύεται ἐποχή 
συγχύσεως καί διαστροφῆς, ἐποχή σχιζοφρενική.
Εἶναι καιρός νά περισυλλεγοῦμε ὡς Ἕλληνες-Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Νά ἐγκολπωθοῦμε τόν Χριστόν καί τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀγάπης Του καί μέ τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὑπερασπισθοῦμε τήν Πίστι μας, τήν Οἰκογένειά μας, τήν Πατρίδα μας , τά ὅσια καί τά ἱερά μας. Μέσα στή Χριστιανική Οἰκογένειά μας νά διδάσκουμε στά παιδιά μας τήν Πίστι στό Χριστό καί τήν Ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, τήν Αἰώνια Ἑλλάδα, τή Μητέρα τοῦ Φωτός.Νά ἀκοῦμε ὅ, τι λέγεται ἀπό τούς Παγανιστές - ἀθέους, καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὑπερασπισθοῦμε τήν Ἀλήθεια, γιά τό Θεό, γιά τήν Πατρίδα.  Νά μή μᾶς πτοοῦν, νά μή μᾶς φοβίζουν οἱ 
στόχαστες κραυγές καί ἀνόητες ἀπειλές τῶν ἀθέων . Διότι Εἶναι βέβαιον ὅτι εἶναι «βόθρος βαθύς, στόμα παρανόμου». Τό ἀκόλαστον στόμα τῶν παρανόμων, εἶναι ἀναμενόμενον ὅτι εἶναι βρωμερός καί βαθύς βόθρος καί ὅτι ὁ Θεός δέν ἀγαπᾶ τήν παρανομία. Μισεῖ τούς παρανόμους, πού δέν μετανοοῦν καί δέν ἐπιστρέφουν καί εἶναι σίγουρο ὅτι «ὁ μισηθείς ὑπό Κυρίου ἐμπαισεῖται εἰς αὐτόν» τόν βορβορώδη βόθρον (Παροιμ. κβ΄ 14).
Ὅποιος παρακολουθεῖ ὅλα, ὅσα συμβαίνουν στόν κόσμο σέ Παγκόσμια Κλίμακα, θά παρατηρήσῃ ὅτι ὁ Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος  Θεός, θέλοντας νά σώσῃ καί τούς «Χλευαστές» δίδει διάφορα «σημεῖα» πρός νουθεσίαν .
Ὁ Κύριος προλέγει ὅτι «ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους,  φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται» (Ματθ. κδ΄ 7  Λουκ. κα΄  11). 
Καί στίς μέρες μας, ἡμέρες ντροπῆς καί παρανοήσεων,
«Ἄνοιξεν ὁ Θεός τούς καταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ,
γιά νά ξεπλύνῃ τίς ντροπές».
Οἱ τυφῶνες, οἱ τρομεροί ἀνεμοστρόβιλοι, οἱ σύγχρονοι 
καταστρεπτικοί κυκλῶνες  τῶν τροπικῶν , ὅπως ὁ μαινόμενος κυκλῶνας Ἴρμα εἶναι καταστρεπτικές Θεομηνίες, καί δέν εἶναι τιμωρίες, ἀλλά προσκλήσεις τοῦ Θεοῦ πρός μετάνοιαν. Ὁ Καταστρεπικός Κυκλῶνας Ἴρμα ἐξαφάνισε πόλεις καί  ξεσπίτωσε ἑκατομμύρια ἀνθρώπων καί δέν εἶναι φταῖχτες μόνον αὐτοί, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, πού καλεῖται πρός μετάνοιαν. «Πάντα δέ ταῦτα ἀρχή ὠδίνων»(Ματθ.κδ΄ 8).
Εἶναι καιρός ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά συνετισθοῦμε, νά μετανοήσουμε καί νά πάρουμε τήν ἀπόφασι νά  ζοῦμε «εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Περισσότερο ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, εἶναι καιρός νά ἐγκολπωθοῦμε τόν Χριστόν καί νά προστατεύσουμε τόν ἱερό Θεσμό τῆς Οἰκογένειας. Νά μήν ἀφήσουμε τίς Δυνάμεις τοῦ σκότους νά τή διαλύσουν. Ὁ Θεός εὐλογεῖ τήν ἔννομον συζυγίαν καί τήν ἐξ αὐτῆς παιδοποιῒαν. Ἄλλος τύπος Οἰκογένειας δέν ὑπάρχει.
Ὁ τύπος τῆς Ψευτοοικογένειας, χωρίς πατρική καί μητρική στοργή, πού προσπαθοῦν οἱ ἄθεοι νά μᾶς ἐπιβάλλουν, μέ Νο 1 γονέα καί Νο 2 εἶναι ὄχι μόνον διάλυσι τοῦ ἱεροῦ δεσμοῦ, ἀλλά καί ἐργαστήριον παιδεραστίας. Μόνον Οἰκογένεια δέν εἶναι.                                                                                      

       

                                                    
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου