Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !


ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ  Ο  ΚΥΡΙΟΣ !Ἀγαπημένοι μου φίλοι, εὐλογημένοι Χριστιανοί,
τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ
θεασάμενοι, καιρός εἶναι μέ τήν καρδιά μας, νά
προσκυνήσωμεν Αὐτόν, πού εἶναι ἡ ζωή μας, ἡ
Χαρά μας καί ἡ εἰρήνη μας,  ἡ Ἀνάστασις καί ἡ
Ζωή καί  ἡ εἰρήνη τοῦ  σύμπαντος κόσμου.
Αὐτός, ὁ Κύριος, μέ τή θέλησί Του, ἐσταυρώθη
γιά μᾶς καί μέ τή θέλησί Του ἐτάφη.
Αὐτός, ὡς Παντοδύναμος καί πανάγαθος Θεός,
Α Ν Ε Σ Τ Η ἐκ νεκρῶν τοῦ σῶσαι τά Σύμπαντα.
Διά τοῦτο καί ἡμεῖς, λόγῳ καί ἔργῳ, τόν Σταυρόν Αὐτοῦ προσκυνοῦντες, ἀκαταπαύστως, οὐ μόνον
τοῖς χείλεσι, ἀλλά τῇ καρδίᾳ, ἄς ὑμνοῦμεν Αὐτόν
καί ἄς  Τόν  δοξάζωμεν.
Αὐτός εἶναι ὁ Μόνος ἀληθινός Θεός ἡμῶν. Ἐκτός αὐτοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομα Αὐτοῦ, τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα,  ὀνομάζομεν.
Αὐτός πρῶτος μᾶς ἀγάπησε ὅλους ἐμᾶς, τούς
τρισαθλίους καί ἁμαρτωλούς, καί μᾶς ἔλουσε καί μᾶς ἐκαθάρισε, μέ τό πανάγιο αἷμα Του, ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, καί μᾶς  ἔκαμε βασιλεῖς καί  ἱερεῖς τῷ Θεῷ καί Πατρί Αὐτοῦ. Μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Πατέρα.
Αὐτόν, τόν Ἰησοῦν, τόν μόνον  ἀναμάρτητον, τόν Σωτῆρα  καί Λυτρωτήν, Αὐτόν καί μόνον Αὐτόν,μέ συντετριμμένην τήν καρδιά ἄς προσκυνήσωμεν.
Σ’ Αὐτόν, τόν ὡραῖον κάλλει, τό γλυκύ ὄμμα,
Σ’ Αὐτόν, πού εἶναι γιά ὅλους ἡ γλυκειά μας ἄνοιξις, τό Φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μας, ὁ Μόνος πλησίον μας, ἡ μόνη μας ἐλπίδα, τό Φρούριόν μας, Σ’ Αὐτόν καί μόνον Σ’ Αὐτόν, σύν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀνήκει ἡ τιμή, ἡ δύναμις καί ἠ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου