Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ«Τύπος  καί ὑπογραμμός τῶν πιστῶν ἐν πᾶσι».

«Κανόνα πίστεως, καί εἰκόνα πρᾳότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διά τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῆ πτωχείᾳ τά πλούσια, πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν» (Ἀπολυτίκ. τῆς Ἑορτῆς).
Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἐγεννήθη εἰς τά Πάταρα τῆς Λυκίας καί διέλαμψε τόν Δ΄ αἰῶνα. Πιστός στό Χριστό, διακρίθηκε διά τόν ἐνάρετο βίο του καί ἐξελέγη καί ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησίαν ὡς  Ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας, μετεῖχε δέ καί εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον ἐν Νικαίᾳ (325). Εἶναι ὁ προστάτης τῶν ναυτιλλομένων. Μετέστη εἰς τήν ἄνω ζωήν τό 330.
Ὡς Ἐπίσκοπος ὁ ἅγιος Νικόλαος ὑπῆρξε ἄκρως Ἐλεήμων, ὑπόδειγμα ἀρετῆς, «τύπος τῶν πιστῶν ἐν πᾶσιν». Ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, ἡ καθημερινή του ἁγία ζωή τόν ἀνέδειξε εἰς τό ποίμνιόν του, πραγματικά Κανόνα Πίστεως, Εἰκόνα πρᾳότητος, Ἐγκρατείας Διδάσκαλον.


Κανών Πίστεως.
Κάθε του λόγος, κάθε του βῆμα, ὁλόκληρη ἡ ζωή 
του ὑπῆρξε Κανών, μέτρον, ὑπόδειγμα ὀρθοδόξου Πίστεως. Εἶχε καί δίδασκε τήν Πίστι στό Χριστόν, τήν «δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένην». Ἡ πίστις του εἶχε περιεχόμενον. Δέν εἶναι πίστις  δαιμονική, πίστις χωρίς ἔργων. Δέν εἶναι πίστις νεκρά, ἀλλά πίστις ζωντανή, πού ἔχει περιεχόμενον τά ἔργα τῆς γνήσιας ἀγάπης στό Θεό καί τόν πλησίον διά τόν Θεόν.
Εἰκόνα πρᾳότητος
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐμαθήτευσε κοντά στό Χριστό. Στάθηκε νοερά στά πόδια Του καί ἔμαθε ἀπό τόν Κύριο ὅτι εἶναι «πρᾷος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» καί ὡς καλός Μαθητής ἀπεδείχθη σέ ὁλόκληρη τή ζωή του εἰκόνα πρᾳότητος, ὑπόδειγμα πρᾳότητος στό ποίμνιόν του.
Ἐγκρατείας Διδάσκαλος
Δίδασκε καθημερινά μέ τό προσωπικό του παράδειγμα καί τό λόγο του τήν ἐγκράτεια σέ ὅλα. Ἔγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ, ἐγκράτεια στό φαγητό, στό ποτό, στά λόγια. Δίδασκε συγκρατημό. Ὑπεδείκνυε τή δύναμι τῆς πίστεως στήν κατανίκησι τῶν παθῶν. στήν προκοπή στίς χριστιανικές ἀρετές, στήν πίστι, στήν γνήσια Ἀγάπη. Στήν ἁγία ζωή.
Ἔτσι ὁ Ἅγιος κατόρθωσε, μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ καί ἀπέκτησε τά ὑψηλά, τά οὐράνια μέ τήν ἄκρα ταπείνωσι. Καί μέ τή θεληματική πτωχεία θησαύρισε στόν οὐρανό, εἰσῆλθε εἰς τήν   αἰώνιον,τήν μακαρίαν ζωήν. Διά τοῦτο καί ἔχει παρρησία  καί πρασβεύει στόν Κύριο γιά ὅλους μας.
Ἀπεδείχθη πράγματι  τύπος καί ὑπογραμμός τῶν πιστῶν ἐν πᾶσιν. Πρότυπον ἁγιότητος.
Καί ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπό πρότυπα ἀρετῆς, ἀπό πρότυπα ἁγιότητος στίς μέρες μας.
Ἡ Νέα Γενιά, τά Παιδιά μας ἀναζητοῦν μέ λαχτάρα, πρότυπα καί προσκρούουν δυστυχῶς στίς «ἔμφυλες ταυτότητες» καί τήν προπαγάνδα ὑλιστικών ἰδεῶν, στήν προπαγάνδα ἀθεῒας καί μέσα στά Σχολεῖα. Τά Νέα Παιδιά ζητοῦν τήν Ἀλήθεια, ζητοῦν εἰλικρίνεια, ἐντιμότητα, καθαρότητα. Σιχαίνονται τήν Ψευτιά καί τήν Ὑποκρισία.
Καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκην νά ὑποδείξω ὡς τά μοναδικά πρότυπα Ἁγιότητος, τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, γονεῖς διδάσκαλοι, ἱερεῖς κλπ. δυστυχῶς εἴμαστε σκέτη ἀπογοήτευσις.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
ὁρᾶτε καί φυλάσσεσθε ἀπό τῶν προβατόσχημων λύκων. Φυλάξτε τόν ἑαυτόν σας ἀπό τούς Φαρισαίους, τούς ὑποκριτές, ἀπό τά «γεννήματα ἐχιδνῶν».
Ὑπάρχουν πρότυπα ζωῆς, πρότυπα ἁγιότητος καί καθαρότητος, πάνω ἀπό ὅλους Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ γνήσιοι μιμητές Του, οἱ Ἅγιοί μας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτά τά πρότυπα δέν θά σᾶς ἀπογοητεύσουν ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου