Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΜΟΥ, ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ...
       ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ ΑΓΑΘΕΜέσα σέ τούτη τήν κοιλάδα του κλαυθμῶνος,

εἰς τό κάθε μας βῆμα, συναντοῦμε, δυστυχῶς,

ἀγκάθια καί τριβόλους. Ἀβάστακτος ὁ πόνος

τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό Σένα, Θεέ μου.

Ἐμπεπηγμένη εἰς ἰλύν βυθοῦ ἡ ψυχή μας,

οὔτε βλέπει οὔτε ἀκούει οὔτε αἰσθάνεται,

πολλές φορές, ἡ ἄχαρη, ἡ ταλαίπωρη καρδιά μας

τήν, ὡς αὔρα λεπτή, προστατευτική Παρουσία

Σου, Παράκλητε  Ἀγαθέ. Πετρῶσαν οἱ καρδιές.

«Ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» καί χαίρονται

πολλοί νά σφαγιάζουν καί νά κουρελιάζουν

καί νά  εὐτελίζουν ἀναισχύντως τούς ἀθώους...

Παράκλητε Ἀγαθέ , Πνεῦμα τό εὐθές, Θεέ μου,

σταθερή παρηγοριά μου , ἀναλλοίωτη...

Ξανασταυρώνεται ὁ Χριστός στό πρόσωπον

τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν Του, κι’ ἐμεῖς, οἱ

ὀλιγόπιστοι δεχόμαστε ἄφωνοι, τούς ἐμπαιγμούς.

Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, ὁλοταχῶς, πορεύεται

ὡς ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη κατά τοῦ

κρημνοῦ εἰς τήν λίμνην πρός ἀποπνιγμόν.

Παράκλητε Ἀγαθέ, σταθερή παρηγοριά μου,

ἔρχου ταχύ. Μή ἀργοπορῇς, ἔλα γρήγορα κοντά

μας, μήν ἀφήσῃς νά χαθοῦν τά πλάσματά Σου.

 Σύ ὁ Πανταχοῦ, ἡ ἀναλλοίωτη ἀγαθωσύνη, ὡς πῦρ

 Φλέγον, κατάκαυσε τό ἄχυρον τῶν ἔργων μας.

Μακροθύμησον καί ἐλθέ καί σέ μᾶς  τούς

εὐτελεῖς, τούς γυμνούς ἀρετῶν καί ἀθλίους,

καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς

ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον Ἀγαθέ  τάς

ψυχάς ἡμῶν. Ἀμήν.


«Ταχεῖαν καί σταθερή δίδου παρηγοριά στούς

Δούλους Σου, γλυκύτατε Ἰησοῦ, βαρειά  εἶναι

ἡ ψυχή μας καί τά πνεύματά μας  ἀμελοῦν,

δέν φροντίζουν τά πνευματικά. Καταπονημένα

παραμένουν νεκρά. Μή χωρίζεσαι Ἰησοῦ  μου,

ἀπό τίς γεμᾶτες θλίψεις ψυχές μας...

Μή ἀπομακρύνεσαι ἀπό τό νοῦ, ἀπό τά φρένα

μας τά ταραγμένα, Κύριε, στίς δύσκολες αὐτές

περιστάσεις, πού περνᾶμε, ἀλλά πρόφθασέ μας

πάντοτε καί λύτρωσέ μας ἀπό κάθε συμφορά.

Πλησίασέ μας, Κύριε, πλησίασέ μας Σύ ὁ

Πανταχού, ὅπως ἀκριβῶς ἤσουν πάντοτε μαζί  

μέ τούς Ἀποστόλους Σου, ἔτσι ἀκριβῶς στάσου

κοντά σέ αὐτούς πού Σέ ποθοῦν, ἕνωσε μαζί τους

τόν ἑαυτόν Σου Οἰκτῖρμον, γιά νά ὑμνοῦμε,

ἑνωμένοι μαζί Σου, καί γιά νά δοξολογοῦμε τό

Πανάγιόν Σου Πνεῦμα» (πρβλ. Οἶκον τῆς Πεντηκοστῆς).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου