Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ...


Εἶσαι ἡ μόνη μας παρηγοριά.«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι,

ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν».

Σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν ἄθλια παροικία, εἶναι πικρή ἡ ἀλήθεια, μᾶς τοποθέτησες, Πανάγαθε, πρόσκαιρα,μέ προθεσμία λήξεως. Μᾶς ἔδωσες καιρόν μετανοίας.
Ὅμως ἐμεῖς, ἀμετανόητοι, μετουσιώσαμε τή γῆ σέ χοιροστάσι. Μακρυά Σου συνεχίζουμε νά πράττουμε
τά φαῦλα, τά ἔργα τοῦ σκότους. Ἐγκαταλείπουμε Ἐσένα, τόν Ἀληθινόν Θεόν, τήν Πηγή τοῦ ζῶντος ὕδατος καί ὀρύσσουμε ἑαυτοῖς  συντετριμμένους λάκκους.
Φθάσαμε, εἶναι ἀλήθεια, στήν ἔσχατη ἐξαθλίωσι καί προσπαθοῦμε, δυστυχῶς, τή δίψα μας νά ξεδιψάσουμε, νά ἱκανοποιήσουμε τίς μεταφυσικές ἀνησυχίες μας, στά  «λασπονέρια» τῆς ἀποστασίας.

Κύριε Ἰησοῦ, ποιός ἄλλος, ἐκτός ἀπό Σένα, μπορεῖ νά μᾶς ἀνασύρῃ ἀπό τήν ἰλύν βυθοῦ, ἀπό τό βοῦρκο στόν ὁποῖον ἔχουμε ἐμπαγῆ; Ἐκτός ἀπό Σένα, δέν ἔχουμε,καί δέν θέλουμε νά ἔχουμε, ἄλλον Κανέναν. Σέ Σένα ἁμαρτάνουμε, ἀλλά Ἐσένα μονάχα λατρεύουμε.

Κύριε Ἰησοῦ, Σύ καί μόνον Σύ, εἶσαι ἡ προσδοκία ὅλων μας, ἡ μόνη μας ἐλπίδα. Μόνον Σύ θέλεις, ὡς Πανάγαθος καί μπορεῖς, ὡς Παντοδύναμος, νά μᾶς σώσῃς, νά μᾶς λυτρώσῃς ἀπό πάντα ἐχθρόν καί  πολέμιον, καί πάν’ ἀπ’ ὅλα ἀπό τόν κακόν μας ἑαυτόν, πού εἶναι καί ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας.

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον ἡμᾶς».
Κύριε Ἰησοῦ, Σύ  εἶσαι ὁ Θεός μας καί  ἐμεῖς εἴμαστε
οἱ ἀχρεῖοι δοῦλοι Σου. Σύ καί μόνον Σύ μπορεῖ νά μᾶς
ἐξάγῃς ἀπό τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος καί νά μᾶς
ὁδηγήσῃς εἰς τόπον ἀναψυχῆς, «εἰς ζωῆς πηγάς ὑδάτων».Σύ  Σταυρώθηκες γιά μᾶς καί Ἀναστήθηκες
χαρίζοντας σέ μᾶς ζωήν καί ἀφθαρσίαν.
Σύ εἶσαι ἡ ζωή μας καί ἡ εἰρήνη μας.
Σύ εἶσαι τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μας, ἡ γλυκειά μας Ἄνοιξις, ἡ χαρά μας, ἡ μόνη μας παρηγοριά, τό μόνον ἀσφαλές καταφύγιον.
Μόνον Σύ εἶσαι ὁ Λυτρωτής μας. Κύριε Ἰησοῦ, σύ μόνος μᾶς ἀγάπησες, χωρίς νά τό ἀξίζουμε. Σύ μᾶς ἔλουσες καί μᾶς λούζεις,  Σύ  μᾶς ἐκαθάρισες καί μᾶς καθαρίζεις, μέ τό Αἷμα Σου, Ἀγαθέ καί φιλάνθρωπε.
Σύ, γλυκύτατε Ἰησοῦ μου, Σύ μᾶς κατέστησες βασιλεῖς καί ἱερεῖς τῷ Θεῷ καί Πατρί καί θέλεις νά εἴμαστε μαζί Σου στή δόξα Σου, συγκληρονόμοι στή βασιλεία Σου, ὄχι γιατί τό ἀξίζουμε, ἀλλά ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός Σου, Μακρόθυμε καί Οἰκτῖρμον!
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ  Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι! ».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου